Thông báo hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp ô tô khu vực Đông bắc bộ - Thực trạng và giải pháp