Số liệu thống kê NCKH

Cập nhật lúc: 17:25 ngày 08/10/2014 | Lượt xem: 23410

STT

Danh mục

Số lượng

1

Sách đã xuất bản

51

2

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế

104

3

Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế

115

4

Bài báo đăng trên tạp chí trong nước

538

5

Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước

120

6

Đề tài NCKH cấp Nhà nước

1

7

Đề tài NCKH cấp Bộ

129

8

Đề tài NCKH cấp Tỉnh

3

9

Đề tài NCKH cấp Đại học

96

10

Đề tài NCKH cấp Trường

666

11

Đề tài NCKH cấp Sinh viên

525