• Thiết kế hệ thống phân loại và đóng gói sản phẩm sử dụng PLC

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Mai Anh K165520216120
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-30

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác