• Thiết kế hệ thống chiết rót và đóng nắp chai tự động sử dụng PLC

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Hà Phòng K165520216158
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-29

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác