• Thiết kế hệ thống PLC điều khiển góc quay sử dụng động cơ bước

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Thị Như Phương K165520216159
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-28

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác