• Thiết kế, xây dựng động cơ tuyến tính ba pha đồng bộ nam châm vĩnh cửu đơn

  • Chủ nhiệm
    : Hoàng Quốc Huy K185520216310
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-27

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác