• Xây dựng mô hình trung tâm năng lượng Enegy hub tối ưu hóa chi phí năng lượng cho tải chung cư cao tầng.

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Cao Linh MSSV: K185520201050
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-25

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác