• Nghiên cứu xây dựng thiết bị bù cosφ tự động cho nhà máy xí nghiệp sử dụng board adruino

  • Chủ nhiệm
    : Vũ Hải Long K185520201084
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-24

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác