• Thiết kế máy rửa bát công nghiệp

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Xuân Đại K185520216074
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-23

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác