• Thiết kế máy đo nồng độ cồn sử dụng Adruino

  • Chủ nhiệm
    : Phạm Minh Hiếu K185520216074
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-22

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác