• Thiết kế công tơ điện tử đọc số từ xa sử dụng board Adruino đọc thông số qua tin nhắn điện thoại

  • Chủ nhiệm
    : Đặng Quang Đạt K165520201014
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-21

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác