• Nghiên cứu thiết kế role bảo vệ cắt nhanh và bảo vệ quá dòng cực đại cho máy biến áp sử dụng board Adruino

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Hữu Thắng K165520201115
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-20

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác