• Xây dựng các giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho hệ thống chiếu sáng trong nhà

  • Chủ nhiệm
    : Hoàng Văn Trung K175520201206
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-18

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác