• Xây dựng các giải pháp chiếu sáng hiệu quả cho hệ thống chiếu sáng đường trong đô thị

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Quang Tuấn K175520201211
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-17

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác