• Ứng dụng PLC Mitsubishi xây dựng mô hình tự động đóng nguồn dự phòng cho trạm biến áp 110 kV Gang Thép – Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : Lê Mạnh Hùng K165520201159
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-16

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác