• Ứng dụng PLC Siemens xây dựng mô hình điều khiển máy cắt trong trạm biến áp 110 kV Gang Thép – Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : Bùi Trung Kiên K165520201098
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-15

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác