• Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID và ứng dụng cho hệ thống cân băng định lượng.

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Hùng Hiệp K195520201084
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-13

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác