• Xây dựng hệ điều khiển phân tán DCS dựa trên mạng truyền thông MODBUS RTU 485

  • Chủ nhiệm
    : Dương Văn Nam, K165520201039
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-12

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác