• Thiết kế hệ thống điều khiển tiết kiệm năng lượng chiếu sáng đèn đường cho bóng cao áp Halogen

  • Chủ nhiệm
    : Dương Ngọc Quân, K165520201109
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-11

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác