• Ứng dụng màn hình HMI kết hợp PLC S7-1200 để điều khiển và hiển thị trạng thái làm việc của hệ thống phân loại sản phẩm theo cân nặng

  • Chủ nhiệm
    : Chu Công Minh K175520201188
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-10

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác