• Ứng dụng phần mềm TIA Portal V14 lập trình code cho PLC SIEMENS S7-1200 trong hệ thống phân loại sản phẩm theo cân nặng

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Văn Tú K175520201209
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-09

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác