• Tìm hiểu phần mềm WinCC Explorer để giám sát các bài toán công nghệ sử dụng PLC.

  • Chủ nhiệm
    : Bùi Minh Nhật, K185520201055
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-05

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác