• Ứng dụng PLC S7-300 và WinCC điều khiển giám sát mô hình ổn định mức dung dịch theo thuật toán PID

  • Chủ nhiệm
    : Tạ Quỳnh Trang, K185520201062
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-04

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác