• Tìm hiểu công nghệ nhà thông minh của TuyA Smart Home

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Duy Anh, K185520201067
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-03

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác