• Điều khiển thiết bị điện dân dụng từ xa thông qua mạng viễn thông sử dụng module Sim900A

  • Chủ nhiệm
    : Hoàng Thị Huyền, K185520201012
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-02

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác