• Ứng dụng module ESP8266 và phần mềm mã nguồn mở App Blynk điều khiển thiết bị điện dân dụng từ xa

  • Chủ nhiệm
    : Nguyễn Hưng Nguyên, K185520201022
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-01

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác