Quy chế quy định

Quy định về công tác thi, kiểm tra và đánh giá học phần các hệ đào tạo đại học chính quy, chính quy liên thông của trường ĐH KTCN năm 2021

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

984-QĐ thi 2021.pdf (TẢI FILE).