Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển

Cập nhật lúc: 10:24 ngày 06/01/2013 | Lượt xem: 1854

Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

HỌC KỲ 1

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS114

Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin (HP 1)

2

 

2

BAS104

Hóa đại cương

3

TN

3

BAS108

Đại số tuyến tính

3

 

4

BAS111

Vật 1

3

 

5

FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

6

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

7

 

Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

7.1

FIM101

Môi trường Con người

(2)

 

7.2

PED101

Logic

(2) 

 

 

 

Tổng 

15

 

HỌC KỲ 2

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS113

Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin (HP 2)

3

 

2

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

3

BAS109

Giải tích 1

4

 

4

ENG103

Elementary

3

 

5

BAS112

Vật 2

3

TN

6

MEC201

Đại cương về kỹ thuật

3

 

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 3

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS110

tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

BAS205

Giải tích 2

4

 

3

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

 

4

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

5

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

6

 

Giáo dục quốc phòng

 

5 tuần

 

 

Tổng

11

 

HỌC KỲ 4

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS101

 Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

2

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

3

MEC204 

kỹ thuật 1

3

 

4

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

5

ELE201

sở thuyết mạch 1

3

TN

 

 

Tổng

15

 

HỌC KỲ 5

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

TN

2

BAS301

Nhiệt Động lực học

3

 

3

ELE302

sở thuyết mạch 2

3

TN

4

ELE304

Máy điện

4

TN

5

MEC202

Các quá trình gia công

3

 

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 6

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

2

TH

2

ELE303

sở thuyết trường điện từ

2

 

3

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

4

ELE309

Vật liệu điện

2

 

5

ELE310

Khí cụ điện

2

TN

6

BAS401

học Chất lỏng                  

3

TN

7

ELE308

thuyết điều khiển tự động

4

 

8

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

Tổng

21

 

HỌC KỲ 7

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE424

Đo lường TT công nghiệp

3

TN

2

ELE402

Điện tử công suất

3

TN

3

ELE401

sở truyền động điện

3

TN

4

TEE408

Vi xử - vi điều khiển

3

TH

5

ELE409

Cung cấp điện 2

2

TH

6

WSH304

Thực tập công nghệ Điện - Điện tử

2

3 tuần

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 8

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE436

Nhận dạng  quan sát hệ thống

3

TN

2

TEE437

Hệ thống điều khiển số

3

 

3

TEE403

Hệ thống nhúng

3

 

4

TEE402

Đồ án hệ thống nhúng

1

 

5

TEE533

Điều khiển tự động các quá trình công nghệ

3

TN

6

WSH416

Thực tập công nhân ĐiệnĐiện tử

3

4,5 tuần

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 9

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE589

Điều khiển quá trình nâng cao

3

 

2

TEE405

Các hệ thống thông minh

2

TN

3

TEE531

Hệ thống điều khiển lập trình

3

 

4

TEE588

Đồ án hệ thống điều khiển lập trình

1

 

5

TEE538

Thiết bị tự động

3

 

6

TEE534

Đồ án thiết bị tự động

1

 

7

 

Tự chọn kỹ thuật                                  (Chọn 2 trong 6 học phần)

4

 

7.1

TEE590

  thuyết điều khiển hiện đại

(2)

 

7.2

TEE532

Hệ thống điều khiển phân tán

(2)

 

7.3

 TEE591

Các hệ thống đo thu thập dữ liệu  hiện đại

(2)

 

7.4

TEE592 

Kỹ thuật điều khiển Robot

(2)

 

7.5

TEE593 

Phân tích thiết kế dự án

(2)

 

7.6

TEE594

Tín hiệu hệ thống

(2)

 

 

 

Tổng

17

 

HỌC KỲ 10

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE595

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điều khiển

5

 

2

TEE596

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điều khiển

7

 

 

 

Tổng

12