Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử

Cập nhật lúc: 10:27 ngày 06/01/2013 | Lượt xem: 2145

Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

HỌC KỲ 1

STT

số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

BAS114

Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP 1)

2

 

2

BAS108

Đại số tuyến tính

3

 

3

BAS104

Hóa đại cương

3

TN

4

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

5

 FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

6

BAS111

Vật 1

3

 

7

 

Tự chọn VH-XH-MT (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

7.1

FIM101

Môi trường Con người

(2)

 

7.2

PED101

Logic

(2)

 

 

 

Tổng 

15

 

HỌC KỲ 2

STT

số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

BAS113

Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP 2)

3

 

2

BAS109

Giải tích 1

4

 

3

ENG103

Elementary

3

 

4

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

5

BAS112

Vật 2

3

TN

6

 

Giáo dục quốc phòng

 

5 tuần

 

 

Tổng 

13

 

HỌC KỲ 3

STT

số HP

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

BAS110

tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

BAS205

Giải tích 2

4

 

3

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

4

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

 

5

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

6

MEC201

Đại cương về kỹ thuật              

3

 

 

 

Tổng

14

 


HỌC KỲ 4

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

2

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

3

ELE201

sở thuyết mạch điện 1

3

TN 

4

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

5

MEC204 

kỹ thuật 1

3

 

6

BAS301

Nhiệt động lực học

3

 

 

 

Tổng 

18

 

HỌC KỲ 5

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS401

học chất lỏng

3

TN

2

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

TN

3

ELE302

sở thuyết mạch điện 2

3

TN

4

ELE303

sở thuyết trường điện từ

2

 

5

TEE314

Xử tín hiệu số

3

TH

6

MEC202

Các quá trình gia công

3

 

 

 

Tổng

17

 

HỌC KỲ 6

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

WSH304

Thực tập công nghệ Điện - Điện tử

2

3 tuần

2

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

3

TEE315

Mạch vi điện tử

3

TN

4

ELE311

Thiết bị điện

3

 

5

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

2

TH

6

ELE308

thuyết điều khiển tự động

4

 

7

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

Tổng

20

 

HỌC KỲ 7

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE424

Đo lường TT công nghiệp

3

TN

2

TEE408

Vi xử -vi điều khiển

3

TH

3

ELE402

Điện tử công suất

3

TN

4

TEE411

Kỹ thuật mạch điện tử

3

TN

5

TEE430

Thiết kế mạch tích hợp tương tự

4

TH

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 8

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

2

TEE428

Thiết kế mạch tích hợp số

3

TH

3

TEE429

Đồ án thiết kế mạch tích hợp số

1

 

4

TEE403

Hệ thống nhúng

3

 

5

TEE402

Đồ án Hệ thống nhúng

1

 

6

ELE401

sở Truyền động điện

3

TN

7

TEE545

Giới thiệu về thiết kế VLSI

3

TH

8

ELE409

Cung cấp điện 2

2

TH

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 9

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

WSH418

Thực tập chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

3

4,5 tuần

2

TEE520

Các hệ thống điện tử điển hình

3

 

3

TEE523

Đồ án các HT điện tử điển hình

1

 

4

TEE580

Kỹ thuật thiết kế bo mạch

3

TH

5

 

Tự chọn Kỹ thuật 1                               (chọn 2 trong 7 học phần)

4

 

5.1

TEE532

Hệ thống điều khiển phân tán

(2)

 

5.2

TEE581

Thiết bị điện tử dân dụng

(2)

 

5.3

TEE502

Kỹ thuật ghép nối máy tính

(2)

TH

5.4

 TEE582

Thiết kế mạch lọc tích cực

(2)

TH

5.5

TEE583

Điện tử Y sinh học

(2)

 

5.6

 TEE584

Kỹ thuật điện tử nâng cao

(2)

 

5.7

 TEE585

Thiết kế hệ thống trên Chip

(2)

 

 

 

Tổng

14

 

HỌC KỲ 10

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE586

TTTN chuyên ngành KTĐT

5

 

2

TEE587

ĐATN chuyên ngành KTĐT

7

 

 

 

Tổng

12