VĂN PHÒNG KHOA

Khoa Kinh tế Công nghiệp

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Bùi Thị Xiêm 2006, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam Đại học Đông Nam, Trung Quốc TOEFL-ITP 437