BỘ MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Khoa Kinh tế Công nghiệp

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.ThS. Ngô Thúy Hà Trưởng khoa 1996, ĐH Tài chính Kế toán, Hà Nội, Việt Nam 2004, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam Đang NCS. Chương trình ĐH Thái Nguyên liên kết với ĐH Central Philippines TOEFL-ITP 470
2 GVC.TS. Nguyễn Thị Kim Huyền Phó Trưởng bộ môn 2007, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 503
3 ThS. Ma Thị Thu Thủy 2008, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 500
4 ThS. Nguyễn Thị Hồng 2009, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Thương Mại Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 517
5 ThS. Dương Hương Lam 2007, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 503