BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Khoa Kinh tế Công nghiệp

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Phạm Thị Mai Yến 1999, ĐH Thương Mại Hà Nội, Việt Nam 2005, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2013, ĐH Thương mại Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 440 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó trưởng bộ môn 2007, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 507
3 ThS. Trần Thị Thu Huyền Phó trưởng khoa 2008, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 507
4 ThS. Phạm Thị Minh Khuyên 2008, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam 2013, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 533
5 ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang Trưởng phòng Truyền thông 2008, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 490
6 ThS. Bùi Thị Phương Hồng 2008, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam Trường Đại học Tổng hợp Friedrich - Schiller Jena, Cộng hòa liên bang Đức TOEFL ITP 503