BAN CHỦ NHIỆM KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Khoa Kinh tế Công nghiệp

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.ThS. Ngô Thúy Hà Trưởng khoa 1996, ĐH Tài chính Kế toán, Hà Nội, Việt Nam 2004, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam Đang NCS. Chương trình ĐH Thái Nguyên liên kết với ĐH Central Philippines TOEFL-ITP 470
2 ThS. Trần Thị Thu Huyền Phó trưởng khoa 2008, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 507