BỘ MÔN: KỸ THUẬT VẬT LIỆU

Khoa Cơ khí

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Hồ Ký Thanh Phó trưởng phòng 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 510 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
2 TS. Nguyễn Thanh Tú Phó trưởng bộ môn 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 407
3 ThS. Đào Liên Tiến 2009, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam 2012, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 473
4 ThS. Hà Bách Tứ 2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
5 ThS. Hoàng Ánh Quang 2004, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 457
6 ThS. Trần Anh Đức 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 433
7 TS. Vũ Lai Hoàng Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Đào tạo, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài