BỘ MÔN: CƠ - ĐIỆN TỬ

Khoa Cơ khí

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Lê Thị Thu Thủy Phó trưởng Bộ môn 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 513
2 PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòe
3 ThS. Dương Quốc Khánh 2008, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 487
4 ThS. Nguyễn Ngọc Hà 2009, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 480
5 ThS. Vũ Đức Vương 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 490
6 ThS. Ngô Văn An 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 460
7 ThS. Nguyễn Hữu Chinh 2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 467
8 TS. Ngô Ngọc Vũ Phó trưởng bộ môn 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2019, Đại học khoa học ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan TOEFL-ITP 500
9 Nguyễn Hữu Thắng
10 KS. Ngô Trọng Hoàn ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
11 TS. Nguyễn Đăng Hào Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển giao tri thức, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
12 PGS.TS. Phạm Thành Long Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài