PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng CTHS-SV 2005, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2021, Đại học Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 477
2 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Phó trưởng phòng 2005, ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV - ĐHQGHN, Việt Nam TOEFL-ITP 537
3 ThS. Lê Thị Đỗ Oanh Phó trưởng phòng 2000, Đại học  Phương Đông, Việt Nam 2007, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 420
4 KS. Hoàng Thế Tài 2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
5 KS. Tạ Duy Kiên 2008, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 393
6 KS. Vũ Thị Thu 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 430
7 CN. Lê Thị Kim Ngân 2009, Đại học  mở Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 433
8 ThS. Giang Trung Kiên 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2020, ĐH Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh-Đại học Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 420