TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP VÀ CHUYỂN GIAO TRI THỨC

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển giao tri thức
1 TS. Nguyễn Đăng Hào Giám đốc ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp
2 KS. Nguyễn Thị Thảo 2007, Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia HCM, Việt Nam TOEFL-ITP 403 IC3
Phòng STEM
1 TS. Hoàng Tiến Đạt Trưởng phòng STEM 2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2015, ĐH Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan Đại học KEIO, Nhật Bản Thành thạo tiếng Anh
2 KS. Trần Văn Linh ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa