TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Đặng Danh Hoằng Giám đốc, Trưởng bộ môn 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 430 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang Trưởng phòng Truyền thông 2008, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 490
3 ThS. Lại Thị Thanh Hoa Trưởng phòng Tuyển sinh 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 517
4 KS. Nguyễn Thúy An ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 427
5 ThS. Trương Quốc Bảo 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 363
6 KS. Nguyễn Thị Chúc ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
7 KS. Nguyễn Thị Ngoan 2007,  ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 417
8 ThS. Hoàng Mạnh Chung 2008, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2010, ĐH Sư Phạm Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 417