Công tác học sinh - sinh viên

491. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Hệ thống Điện

492. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điện

493. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Thiết bị điện

494. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Điện tử Viễn thông

495. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử

496. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển

497. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Tin học Công nghiệp

498. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Điện

499. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kế toán DNCN

500. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Quản trị DNCN