Công tác học sinh - sinh viên

97. Thông báo vv bố trí sinh viên ở ký túc xá học kỳ hè năm học 2018-2019

98. Thông báo triển khai cấp lại, cấp bổ sung thẻ sinh viên