Công tác học sinh - sinh viên

13. Thông báo về việc triển khai cấp lại, cấp bổ sung thẻ sinh viên

14. Công văn về việc lập danh sách sinh viên được nhận quà Tết năm 2022

15. Thông báo V/v triển khai bổ sung Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm 2022

16. Thông báo Về việc ký cam kết năm 2022

17. Thông báo về việc triển khai bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022