Đào tạo

51. Thông báo kết quả học tập môn học GDQP-AN K22-CN5

53. Thông báo kết quả học tập môn học GDQP-AN K22-CN5 (LT)

56. Thông báo về việc sử dụng Email và E-learning cho sinh viên

59.  Giới thiệu về chương trình tiên tiến

60. Danh sách học phần Đại học được mở học kỳ 2 năm học 2014-2015