Đào tạo

33. Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 cho sinh viên hệ chính quy

37. Thông báo về việc đăng ký tham gia giảng dạy môn tiếng Anh

38. Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần tiếng Anh cho sinh viên K50

40. Công tác Đào tạo trọng tâm tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015