Đào tạo

121. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điện

122. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Thiết bị điện

123. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Điện tử Viễn thông

124. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử

125. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển

126. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Tin học Công nghiệp

127. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Điện

128. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kế toán DNCN

129. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Quản trị DNCN

130. Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Quản lý Công nghiệp