Đào tạo

103. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

104. Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của các ngành năm 2013

105. Cv V/v đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2013-2014

106. TB về thủ tục nộp đơn xét tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy

107. Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp

108. Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật cơ khí

109. Cv V/v tiếp tục hoàn thiện CTĐT