Đào tạo

93. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

94. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ chế tạo máy

97. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật môi trường

98. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Máy tính