Văn bằng chứng chỉ

41. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 25/7/2021

42. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

43. Thông báo vv xác nhận tham gia thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

44. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 08 năm 2021

45. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 07 năm 2021

47. Thông báo Về việc trả phiếu điểm TOEFL-ITP và TOEIC từ năm 2012 đến 2018

48. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 6 năm 2021

49. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 7 năm 2021

DANH MỤC