Văn bằng chứng chỉ

31. Thông báo về việc thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 19/12/2021

32. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 01 năm 2022

33. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 21/11/2021 và 05/12/2021

34. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 7/11/2021

35. Thông báo tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 12 năm 2021.

36. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 11 năm 2021

39. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 22/8/2021

40. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 08/8/2021

DANH MỤC