Văn bằng chứng chỉ

21. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 7/11/2021

22. Thông báo tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 12 năm 2021.

23. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 11 năm 2021

26. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 22/8/2021

27. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 08/8/2021

28. Thông báo vv hoãn thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 25/7/2021

29. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

30. Thông báo vv xác nhận tham gia thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 11/7/2021

DANH MỤC