Văn bằng chứng chỉ

11. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 08/5/2022

12. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 17 tháng 4 năm 2022

13. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2022

14. Thông báo hoãn thi TOEFL - ITP và TOEIC ngày 03/4/2022

15. Thông báo về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 20 tháng 03 năm 2022

16. Thông báo tuyển sinh khóa học tiếng Hàn

17. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 4 năm 2022.

18. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 06/3/2022

19. Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 2 năm 2022

20. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 03/2022

DANH MỤC