Văn bằng chứng chỉ

11. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 06/3/2022

12. Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 2 năm 2022

13. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 03/2022

14. Thông báo về việc thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 01/2022

15. Thông báo vv tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP, TOEIC tháng 02/2022

18. Thông báo về việc thi TOEFL ITP, TOEIC ngày 19/12/2021

19. Thông báo về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL ITP, TOEIC tháng 01 năm 2022

20. Thông báo hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 21/11/2021 và 05/12/2021

DANH MỤC